پورنوگرافی » یک بازپرس خصوصی بر عکس های سکسی زنان خارجی خیانت همسر دیگری در پارک نظارت دارد

03:22
درباره فیلم

یک کارآگاه خصوصی بر خیانت همسرش در پارک نظارت می کند. مردی برای ردیابی همسرش کارآگاه استخدام می کند ، که هر روز در عکس های سکسی زنان خارجی همان ساعت خانه را ترک می کند و در مسیری نامعلوم می رود. شما نمی توانید به یک کار ساده تر برای یک کارآگاه خصوصی فکر کنید ، و او نظارت را ترتیب می دهد که او را به بیابان پارک منتقل می کند ، جایی که او شاهد خیانت همسرش با یک آقا است. او موفق می شود همه چیز را با دوربین فیلمبرداری ضبط کند تا شواهد نهایی شود.